en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
将错就错 (jiāng cuò jiù cuò)
将功抵罪 (jiāng gōng dǐ zuì)
将功赎罪 (jiāng gōng shú zuì)
江河日下 (jiāng hé rì xià)
江湖骗子 (jiāng hú piàn zi)
将计就计 (jiāng jì jiù jì)
江郎才尽 (jiāng láng cái jìn)

Page served in 0.017s