en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
绞尽脑汁 (jiǎo jìn nǎo zhī)
矫揉造作 (jiǎo róu zào zuò)
脚踏两只船 (jiǎo tà liǎng zhī chuán)
脚踏实地 (jiǎo tà shí dì)
狡兔三窟 (jiǎo tù sān kū)
矫枉过正 (jiǎo wǎng guò zhèng)

Page served in 0.012s