en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
皆大欢喜 (jiē dà huān xǐ)
接二连三 (jiē èr lián sān)
街坊邻里 (jiē fāng lín lǐ)
揭竿而起 (jiē gān ér qǐ)
结结巴巴 (jiē jiē bā bā)
嗟来之食 (jiē lái zhī shí)
街谈巷议 (jiē tán xiàng yì)
接踵而来 (jiē zhǒng ér lái)
接踵而至 (jiē zhǒng ér zhì)

Page served in 0.014s