en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
解甲归田 (jiě jiǎ guī tián)
解铃还须系铃人 (jiě líng hái xū xì líng rén)
解衣推食 (jiě yī tuī shí)

Page served in 0.014s