en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
戒备森严 (jiè bèi sēn yán)
借刀杀人 (jiè dāo shā rén)
借古讽今 (jiè gǔ fěng jīn)
借花献佛 (jiè huā xiàn fó)
戒骄戒躁 (jiè jiāo jiè zào)
借酒浇愁 (jiè jiǔ jiāo chóu)
借尸还魂 (jiè shī huán hún)
借题发挥 (jiè tí fā huī)

Page served in 0.016s