en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
尽付东流 (jìn fù dōng liú)
近亲繁殖 (jìn qīn fán zhí)
尽人皆知 (jìn rén jiē zhī)
噤若寒蝉 (jìn ruò hán chán)
尽善尽美 (jìn shàn jìn měi)
进身之阶 (jìn shēn zhī jiē)
近水楼台先得月 (jìn shuǐ lóu tái xiān dé yuè)
进退迍邅 (jìn tuì chù zǔ)
进退维谷 (jìn tuì wéi gǔ)
尽心竭力 (jìn xīn jié lì)
近在咫尺 (jìn zài zhǐ chǐ)
近朱者赤,近墨者黑 (jìn zhū zhě chì jìn mò zhě hēi)

Page served in 0.025s