en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
敬而远之 (jìng ér yuǎn zhī)
镜花水月 (jìng huā shuǐ yuè)
敬老慈幼 (jìng lǎo cí yòu)

Page served in 0.014s