en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
久别重逢 (jiǔ bié chóng féng)
久而久之 (jiǔ ér jiǔ zhī)
久历风尘 (jiǔ lì fēng chén)
酒囊饭袋 (jiǔ náng fàn dài)
九牛二虎之力 (jiǔ niú èr hǔ zhī lì)
九牛一毛 (jiǔ niú yī máo)
酒肉朋友 (jiǔ ròu péng yǒu)
酒色之徒 (jiǔ sè zhī tú)
九死一生 (jiǔ sǐ yī shēng)
九霄云外 (jiǔ xiāo yún wài)

Page served in 0.013s