en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
旧地重游 (jiù dì chóng yóu)
就地取材 (jiù dì qǔ cái)
就地正法 (jiù dì zhèng fǎ)
旧调重弹 (jiù diào chóng tán)
旧恨新仇 (jiù hèn xīn chóu)
旧话重提 (jiù huà chóng tí)
旧瓶新酒 (jiù píng xīn jiǔ)
旧瓶装新酒 (jiù píng zhuāng xīn jiǔ)
就事论事 (jiù shì lùn shì)
旧事重提 (jiù shì zhòng tí)
救死扶伤 (jiù sǐ fú shāng)
咎由自取 (jiù yóu zì qǔ)
旧雨新知 (jiù yǔ xīn zhī)

Page served in 0.018s