en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
鞠躬尽瘁 (jū gōng jìn cuì)
鞠躬尽瘁,死而后已 (jū gōng jìn cuì sǐ ér hòu yǐ)
居功自傲 (jū gōng zì ào)
居心不良 (jū xīn bù liáng)
居心叵测 (jū xīn pǒ cè)

Page served in 0.012s