en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
举案齐眉 (jǔ àn qí méi)
举国上下 (jǔ guó shàng xià)
举国一致 (jǔ guó yī zhì)
举目无亲 (jǔ mù wú qīn)
举棋不定 (jǔ qí bù dìng)
举世闻名 (jǔ shì wén míng)
举世无敌 (jǔ shì wú dí)
举世无双 (jǔ shì wú shuāng)
举世瞩目 (jǔ shì zhǔ mù)
举手之劳 (jǔ shǒu zhī láo)
举一反三 (jǔ yī fǎn sān)
举足轻重 (jǔ zú qīng zhòng)

Page served in 0.013s