en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
拒谏饰非 (jù jiàn shì fēi)
聚精会神 (jù jīng huì shén)
据理力争 (jù lǐ lì zhēng)
踞鼃食蛤 (jù wā shí há)
据为己有 (jù wéi jǐ yǒu)
拒之门外 (jù zhī mén wài)

Page served in 0.017s