en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
绝处逢生 (jué chù féng shēng)
绝代佳人 (jué dài jiā rén)
绝路逢生 (jué lù féng shēng)
绝妙好辞 (jué miào hǎo cí)
绝无仅有 (jué wú jǐn yǒu)
决一雌雄 (jué yī cí xióng)
决一死战 (jué yī sǐ zhàn)
绝子绝孙 (jué zǐ jué sūn)

Page served in 0.016s