en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
君臣佐使 (jūn chén zuǒ shǐ)
君子协定 (jūn zǐ xié dìng)
君子之交淡如水 (jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ)

Page served in 0.012s