en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
可乘之机 (kě chéng zhī jī)
可歌可泣 (kě gē kě qì)
可想而知 (kě xiǎng ér zhī)
可有可无 (kě yǒu kě wú)

Page served in 0.01s