en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
刻不容缓 (kè bù róng huǎn)
刻骨铭心 (kè gǔ míng xīn)
刻画入微 (kè huà rù wēi)
克己复礼 (kè jǐ fù lǐ)
克勤克俭 (kè qín kè jiǎn)
溘然长逝 (kè rán cháng shì)
恪守不渝 (kè shǒu bù yú)
刻舟求剑 (kè zhōu qiú jiàn)

Page served in 0.014s