en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
空城计 (kōng chéng jì)
空洞无物 (kōng dòng wú wù)
空空如也 (kōng kōng rú yě)
空口说白话 (kōng kǒu shuō bái huà)
空前絶后 (kōng qián)
空前绝后 (kōng qián jué hòu)
空头支票 (kōng tóu zhī piào)
空中楼阁 (kōng zhōng lóu gé)

Page served in 0.015s