en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
口碑载道 (kǒu bēi zài dào)
口惠而实不至 (kǒu huì ér shí bù zhì)
口角春风 (kǒu jiǎo chūn fēng)
口口声声 (kǒu kǒu shēng shēng)
口口相传 (kǒu kǒu xiāng chuán)
口蜜腹剑 (kǒu mì fù jiàn)
口若悬河 (kǒu ruò xuán hé)
口是心非 (kǒu shì xīn fēi)
口说无凭 (kǒu shuō wú píng)
口头禅 (kǒu tóu chán)
口血未干 (kǒu xuè wèi gān)
口燥唇干 (kǒu zào chún gān)
口诛笔伐 (kǒu zhū bǐ fá)

Page served in 0.012s