en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
扣槃扪籥 (kòu pán mén yuè)
扣槃扪烛 (kòu pán mén zhú)
扣人心弦 (kòu rén xīn xián)

Page served in 0.015s