en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
枯木逢春 (kū mù féng chūn)
枯枿朽株 (kū niǎo xiǔ zhū)
哭丧着脸 (kū sāng zheliǎn)
哭笑不得 (kū xiào bù dé)
枯燥无味 (kū zào wú wèi)

Page served in 0.016s