en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
苦尽甘来 (kǔ jìn gān lái)
苦尽甜来 (kǔ jìn tián lái)
苦口婆心 (kǔ kǒu pó xīn)
苦思冥想 (kǔ sī míng xiǎng)
苦心孤诣 (kǔ xīn gū yì)
苦心经营 (kǔ xīn jīng yíng)

Page served in 0.016s