en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
快刀斩乱麻 (kuài dāo jiǎn luàn má)
快马加鞭 (kuài mǎ jiā biān)
脍炙人口 (kuài zhì rén kǒu)

Page served in 0.01s