en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
宽打窄用 (kuān dǎ zhǎi yòng)
宽大为怀 (kuān dà wéi huái)
宽宏大量 (kuān hóng dà liàng)

Page served in 0.015s