en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
来而不往非礼也 (lái ér bù wǎng fēi lǐ yě)
来回来去 (lái huí lái qù)
来龙去脉 (lái lóng qù mài)
来日方长 (lái rì fāng cháng)
来势汹汹 (lái shì xiōng xiōng)
来者不拒 (lái zhě bù jù)
来之不易 (lái zhī bù yì)
来踪去迹 (lái zōng qù jì)

Page served in 0.012s