en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
滥用职权 (làn yòng zhí quán)
滥竽充数 (làn yú chōng shù)
烂醉如泥 (làn zuì rú ní)

Page served in 0.014s