en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
狼狈不堪 (láng bèi bù kān)
狼狈为奸 (láng bèi wéi jiān)
郎才女貌 (láng cái nǚ mào)
狼飡虎食 (láng cān hǔ shí)
狼飡虎咽 (láng cān hǔ yān)
琅嬛福地 (láng huán fú dì)
狼吞虎咽 (láng tūn hǔ yàn)
狼心狗肺 (láng xīn gǒu fèi)
稂莠不齐 (láng yǒu bù qí)
狼子野心 (láng zǐ yě xīn)

Page served in 0.014s