en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
牢不可破 (láo bù kě pò)
劳而无功 (láo ér wú gōng)
劳苦功高 (láo kǔ gōng gāo)
劳民伤财 (láo mín shāng cái)
牢骚满腹 (láo sāo mǎn fù)
劳燕分飞 (láo yàn fēn fēi)

Page served in 0.016s