en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
乐不可支 (lè bù kě zhī)
乐不思蜀 (lè bù sī shǔ)
乐极生悲 (lè jí shēng bēi)
乐善好施 (lè shàn hào shī)
乐以忘忧 (lè yǐ wàng yōu)

Page served in 0.012s