en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
雷打不动 (léi dǎ bù dòng)
雷厉风行 (léi lì fēng xíng)
雷霆万钧 (léi tíng wàn jūn)

Page served in 0.013s