en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
冷牕冻壁 (lěng)
冷嘲热讽 (lěng cháo rè fěng)
冷酷无情 (lěng kù wú qíng)
冷若冰霜 (lěng ruò bīng shuāng)
冷血动物 (lěng xuè dòng wù)
冷言冷语 (lěng yán lěng yǔ)
冷眼旁观 (lěng yǎn páng guān)

Page served in 0.014s