en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
离经叛道 (lí jīng pàn dào)
犁牛骍角 (lí niú mài jiǎo)
离群索居 (lí qún suǒ jū)
离题万里 (lí tí wàn lǐ)
离乡背井 (lí xiāng bèi jǐng)
离心离德 (lí xīn lí dé)

Page served in 0.017s