en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
里程碑 (lǐ chéng bēi)
李代桃僵 (lǐ dài táo jiāng)
礼轻情意重 (lǐ qīng qíng yì zhòng)
理屈词穷 (lǐ qū cí qióng)
礼尚往来 (lǐ shàng wǎng lái)
理所当然 (lǐ suǒ dāng rán)
里应外合 (lǐ yìng wài hé)
理直气壮 (lǐ zhí qì zhuàng)

Page served in 0.023s