en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
廉洁奉公 (lián jié fèng gōng)
联翩而至 (lián piān ér zhì)
连篇累牍 (lián piān lěi dú)
连锁反应 (lián suǒ fǎn yìng)

Page served in 0.016s