en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
良辰美景 (liáng chén měi jǐng)
梁上君子 (liáng shàng jūn zǐ)
良师益友 (liáng shī yì yǒu)
良药苦口 (liáng yào kǔ kǒu)
良莠不齐 (liáng yǒu bù qí)
良知良能 (liáng zhī liáng néng)

Page served in 0.016s