en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
两败俱伤 (liǎng bài jù shāng)
两面三刀 (liǎng miàn sān dāo)
两全其美 (liǎng quán qí měi)
两手空空 (liǎng shǒu kōng kōng)
两小无猜 (liǎng xiǎo wú cāi)
两袖清风 (liǎng xiù qīng fēng)

Page served in 0.011s