en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
量力而行 (liàng lì ér xíng)
量入为出 (liàng rù wéi chū)
量体裁衣 (liàng tǐ cái yī)

Page served in 0.016s