en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
寥寥无几 (liáo liáo wú jǐ)
寥若晨星 (liáo ruò chén xīng)
聊胜于无 (liáo shèng yú wú)
聊以解嘲 (liáo yǐ jiě cháo)
聊以自慰 (liáo yǐ zì wèi)
聊以卒岁 (liáo yǐ zú suì)

Page served in 0.014s