en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
鳞次栉比 (lín cì zhì bǐ)
临机应变 (lín jī yìng biàn)
琳琅满目 (lín láng mǎn mù)
淋漓尽致 (lín lí jìn zhì)
临深履薄 (lín shēn lǚ bó)
临时抱佛脚 (lín shí bào fó jiǎo)
临事而惧 (lín shì ér jù)
临危不惧 (lín wēi bù jù)
临渊羡鱼 (lín yuān xiàn yú)
临阵磨枪 (lín zhèn mó qiāng)
临阵脱逃 (lín zhèn tuō táo)

Page served in 0.015s