en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
灵丹妙药 (líng dān miào yào)
灵丹圣药 (líng dān shèng yào)
灵机一动 (líng jī yī dòng)
玲珑剔透 (líng lóng tī tòu)
伶牙俐齿 (líng yá lì chǐ)

Page served in 0.014s