en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
留得青山在不怕没柴烧 (liú dé qīng shān zài bù pà méi chái shāo)
留得青山在,不怕没柴烧 (liú dé qīng shān zài bù pà méi chái shāo)
流芳百世 (liú fāng bǎi shì)
流离失所 (liú lí shī suǒ)
流连忘返 (liú lián wàng fǎn)
流言蜚语 (liú yán fēi yǔ)
留有余地 (liú yǒu yú dì)

Page served in 0.016s