en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
落草为寇 (luò cǎo wéi kòu)
落花流水 (luò huā liú shuǐ)
落荒而逃 (luò huāng ér táo)
落井投石 (luò jǐng tóu shí)
落井下石 (luò jǐng xià shí)
落鴈沉鱼 (luò luō lào là)
落落大方 (luò luò dà fāng)
落落寡合 (luò luò guǎ hé)
落拓不羁 (luò tuò bù jī)
洛阳纸贵 (luò yáng zhǐ guì)
落叶归根 (luò yè guī gēn)
络绎不绝 (luò yì bù jué)
落英缤纷 (luò yīng bīn fēn)

Page served in 0.011s