en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
马浡牛溲 (mǎ bó niú sōu)
马不停蹄 (mǎ bù tíng tí)
马到成功 (mǎ dào chéng gōng)
马马虎虎 (mǎ mǎ hǔ hǔ)
马毛蝟磔 (mǎ máo wèi zhé)
马首是瞻 (mǎ shǒu shì zhān)

Page served in 0.013s