en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
卖国求荣 (mài guó qiú róng)
卖身投靠 (mài shēn tóu kào)
卖文为生 (mài wén wéi shēn)

Page served in 0.015s