en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
漫不经心 (màn bù jīng xīn)
漫山遍野 (màn shān biàn yě)
漫天大谎 (màn tiān dà huǎng)
漫天要价 (màn tiān yào jià)
慢条斯理 (màn tiáo sī lǐ)
漫无边际 (màn wú biān jì)
漫无止境 (màn wú zhǐ jìng)

Page served in 0.014s