en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
芒刺在背 (máng cì zài bèi)
忙里偷闲 (máng lǐ tōu xián)
茫然若失 (máng rán ruò shī)
盲人摸象 (máng rén mō xiàng)
盲人瞎马 (máng rén xiā mǎ)
茫无头绪 (máng wú tóu xù)

Page served in 0.013s