en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
毛骨悚然 (máo gǔ sǒng rán)
茅塞顿开 (máo sè dùn kāi)
毛手毛脚 (máo shǒu máo jiǎo)
毛遂自荐 (máo suí zì jiàn)

Page served in 0.015s