en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
貌合神离 (mào hé shén lí)
貌合心离 (mào hé xīn lí)
冒名顶替 (mào míng dǐng tì)
冒天下之大不韪 (mào tiān xià zhī dà bù wéi)

Page served in 0.013s