en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
眉飞色舞 (méi fēi sè wǔ)
没精打彩 (méi jīng dǎ cǎi)
没精打采 (méi jīng dǎ cǎi)
眉开眼笑 (méi kāi yǎn xiào)
眉来眼去 (méi lái yǎn qù)
眉毛胡子一把抓 (méi máo hú ziyī bǎ zhuā)
眉目传情 (méi mù chuán qíng)
眉清目秀 (méi qīng mù xiù)
没完没了 (méi wán méi liǎo)

Page served in 0.015s