en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
美不胜收 (měi bù shèng shōu)
每况愈下 (měi kuàng yù xià)
美轮美奂 (měi lún měi huàn)
美中不足 (měi zhōng bù zú)

Page served in 0.013s