en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
门当户对 (mén dāng hù duì)
门户之见 (mén hù zhī jiàn)
门可罗雀 (mén kě luó què)
门庭若市 (mén tíng ruò shì)
门外汉 (mén wài hàn)
扪心自问 (mén xīn zì wèn)

Page served in 0.017s